• کد خبر:۱۱۶۷۸۸
با آرای کمیته انضباطی؛
  • ۲۱:۳۰
  • ۲۹/دی/۱۴۰۰

جریمه نقدی خیبر، مس و شاهین/عشوری دو ماه محروم شد!

کمیته انضباطی فوتبال آرای مربوط به مسابقات جام حذفی را صادر کرد.
جریمه نقدی خیبر، مس و شاهین/عشوری دو ماه محروم شد!
به گزارش وب سایت دی اسپورت، آرای صادره به شرح زیر است:

گزارش مقام های رسمی مسابقه فوتبال بین دو تیم خلیج فارس ماهشهر میزبان هوادار ليـام تهران مهمان از سوی مسابقات جام حذفی کشور که در تاریخ 29/9/1400 در ورزشگاه شهدا ماهشهر به داوری یزدانی با حضور نماینده فدراسیون انجام گردید حاکی از تخلفاتی بشرح ذیل می باشد . کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مقامات رسمی مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آنی متخلفین را محکوم و رای لازم صادر می نماید ، مطابق با مواد ۱۰۳ و ۱۱۲ از مقررات انضباطی مصوب 19/12/1397مجمع فدراسیون فوتبال و مصوبه مورخ 4/8/1400 هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ، موارد قطعی این رأی به معنی ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن نیز طرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد ، ضمنا تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غير قطعی غیر نقدی نخواهد بود در مورد بازیکنان و مربیان - باشگاهها تجدید نظر خواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت بالای بازیکنان و مقامات رسمی می باشند باشگاه مکلف به کسر مبلغ جریمه متخلفین از مبلغ قرارداد آنها می باشد و در صورت عدم اقدام خود باشگاه مسئول پرداخت آن خواهد بود . همچین چنانچه محرومیت همراه با جریمه نقدی باشد بر اساس بند ۶ ماده ۳۵ مقررات انضباطی محرومیت تا زمان تادیه جریمه نقدی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این رای مجاهد محمدی مالک باشگاه خلیج فارس ماهشهر به دلیل بدرفتاری و درگیری فیزیکی با مقام رسمی مسابقه مستند ماده 55 به چهار جلسه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاه های فوتبال کشور و پرداخت 300/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد که قابل تجدید نظر خواهی است.

باشگاه خلیج فارس ماهشهر به دلیل حضور تماشاگر و نقض مقررات بازی و پروتکل های بهداشتی مستند مواد 51 و 117 به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال محکوم می گردد. این رای قطعی است.

*گزارش مقام های رسمی مسابقه فوتبال بین دو تیم خیبر خرم آباد ( میزبان ) مس شهر بابک ( میهمان ) از سری مسابقات جام حذفی کشور که در تاریخ 28/9/1400در ورزشگاه تختی به داوری محمدی با حضور نماینده فدراسیون انجام گردید حاکی از تخلفاتی بشرح ذیل می باشد . کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مقامات رسمی مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی متخلفین را محکوم و رأی لازم صادر می نماید مطابق با مواد ۱۰۳ و ۱۱۲ از مقررات انضباطی مصوب 19/12/1397 مجمع فدراسیون فوتبال و مصوبه مورخ 4/8/1400 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ، موارد قطعی این رأی به محض ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن نیز ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می با ضمنا تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیر قطعی غیرنقدی نخواهد بود در مورد بازیکنان و مربیان ، باشگاهها نیز حق تجدیدنظر خواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت نقدی بازیکنان و مقامات رسمی می باشـند باشگاه مکلف به کسر مبلغ جریمه متخلفین از مبلغ قرارداد آنهـا می باشد و در صورت عدم اقدام خود باشگاه مسئول پرداخت آن خواهد بود . همچین چنانچه محرومیت همراه با جریمه نقدی باشـد بـر اساس بند ۶ ماده ۳۵ مقررات انضباطی محرومیت تا زمان تادیه جریمه نقدی ادامه خواهد داشت .
باشگاه خیبرخرم آباد به دلیل سو رفتار تیمی مستند ماده 58 به پرداخت 120/000/000ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. این رای قطعی است.
عبدالله ویسی سرمربی خیبر خرم آباد به دلیل بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه مستند ماده 55 به پرداخت 0 100/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. این رای قطعی است.

رحیم آلبوغبیش بازیکن خیبر خرم آباد به دلیل بدرفتاری با مقام رسمی مسابقه مستند ماده 55 به پرداخت 50/000/000 ریال محکوم می گردد. این رای قطعی است.

باشگاه مس شهر بابک به دلیل سو رفتار تیمی مستند ماده 58 به پرداخت 100/000/000 ریال محکوم می گردد. این رای قطعی است.
وحید رضایی سرمربی تیم مس شهر بابک به دلیل رفتار غیر ورزشی مستند ماده 64 به پرداخت 50/000/000 ریال محکوم می گردد. این رای قطعی است.
*
گزارش مقام های رسمی مسابقه فوتبال بین دو تیم شاهین شهرداری بوشهر(میزبان) نفت مسجد سلیمان ( میهمان ) از سری مسابقات جام حذفی کشور که در تاریخ 28/9/1400 در ورزشگاه شهید مهدوی به داوری گرجی با حضور نماینده فدراسیون انجام گردید حاکی از تخلفاتی بشرح ذیل می باشد کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مقامات رسمی مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی متخلفین را محکوم و رای لازم صادر می نماید مطابق با مواد ۱۰۳ و ۱۱۴ از مقررات انضباطی مصوب 19/12/1397مجمع فدراسیون فوتبال و مصوبه مورخ 4/8/1400هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ، موارد قطعی این رأی به معنی ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن نیز طرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد ضمنا تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیر قطعی غیر نقدی نخواهد بود در مورد بازیکنان و مربیان ، باشگاهها نیز حق تجدیدنظر خواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت ، نقدی بازیکنان و مقامات رسمی می باشند . باشگاه مکلف به کسـر مبلغ جریمه متخلفین از مبلغ قرارداد آنها می باشد و در صورت عدم اقدام خود باشگاه مسئول پرداخت آن خواهد بود . همچنین چنانچه محرومیت همراه با جریمه نقدی باشد بر اساس بند ۶ ماده ۳۵ مقررات انضباطی محرومیت تا زمان تادیه جریمه نقدی ادامه خواهد داشت .
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر به دلیل سو رفتار تیمی مستند ماده 58 محکوم به پرداخت 130/000/00 ریال می گردد. این رای قطعی است.
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر به دلیل توهین لیدر منتسب به باشگاه به سرمربی تیم حریف مستند مواد 84و 117 محکوم به پرداخت 100/000/000 ریال می گردد. این رای قطعی است.

باشگاه نفت مسجد سلیمان به دلیل فحاشی یکی از هواداران منتسب به باشگاه به تیم حریف و ورود به زمین مستند مواد 54و 50  100/000/000 ریال محکوم می گردد. این رای قطعی است.

سینا عشوری تماشاگر منتسب به تیم نفت مسجد سلیمان به دلیل ورود به زمین و توهین به عوامل تیم حریف مستند ماده 84 به دو ماه محرومیت از ورود به کلیه ورزشگاه های کشور محکوم می گردد. این رای قابل تجدید نظر خواهی است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار